Viba Barcelona

Términos y Condiciones de la Tarjeta de Fidelización Viba

Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies, amb domicili social a Barcelona, carrer Ferlandina, 25, 08001, proveïda del CIF G62150404, ofereix la possibilitat d’obtenir la targeta de beneficis i descomptes denominada VIBA en el marc del seu programa de fidelització que inclou establiments comercials i mercats de la ciutat de Barcelona.

Els presents Termes i Condicions són importants per a Vostè i afecten als seus drets com a titular d’una targeta VIBA.

Cal que llegeixi els presents Termes i Condicions que contenen drets però també inclouen exclusions i limitacions de responsabilitat que cal que siguin conegudes per Vostè.

Si té algun dubte o pregunta, es pot posar en contacte amb Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies a través de missatge de correu electrònic dirigit a: hola@viba.barcelona.


0.- DEFINICIONS

Termes i Condicions de la Targeta VIBA: significa els presents Termes i Condicions que estan publicats i es poden consultar a https://viba.barcelona/condicions

ASSOCIACIÓ o VIBA BARCELONA: significa l’Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies degudament constituïda i titular i responsable del programa de fidelització de la targeta VIBA amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Programa de fidelització: significa el programa de fidelització endegat i de titularitat de VIBA BARCELONA que s’instrumentalitza a través de la targeta denominada VIBA i que està a disponibilitat de les persones interessades i de les ja titulars d’una targeta a través del web https://viba.barcelona/ (viba.barcelona en endavant) i de l’App Viba Barcelona (disponible a Google Play i a App Store), així com també directament a través dels establiments adherits al mateix, així com a les entitats sòcies i punts d’informació habilitats.

Targeta VIBA: significa quan queda emesa, una targeta de pertinença al programa de fidelització de VIBA BARCELONA.

Donar-se d’alta: significa el procés de registre al programa de fidelització de VIBA BARCELONA d’un consumidor que esdevindrà mitjançant aquest procés titular de la targeta VIBA. El procés d’alta es pot fer a través del web viba.barcelona, a través de l’APP Viba Barcelona o bé mitjançant butlleta de paper que es pot trobar en els establiments adherits al programa de fidelització.

Dades personals: significa les dades personals de les persones físiques necessàries per poder donar-se d’alta al programa de fidelització de VIBA BARCELONA i formalitzar la targeta al seu nom. Les dades personals seran tractades en aplicació de la normativa vigent Reglament UE, 679/2016, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i en aplicació de la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) (en aquells articles que no contradiguin el RGPD).

Entitats sòcies: significa el conjunt d’entitats jurídiques de la ciutat de Barcelona que són sòcies de l’Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies.

Establiments: significa els establiments comercials i de serveis de la ciutat de Barcelona que essent membres d’una de les entitats sòcies estan adherits també i participen al programa de fidelització. Els establiments participants tindran un identificatiu del programa al seu aparador.

Titular: significa tota persona física que essent consumidora o client dels establiments s’ha donat d’alta al programa de fidelització de la targeta VIBA i pot fruir dels seus avantatges sempre i quan compleixi amb els presents Termes i Condicions.

Pertinença: significa formar part del programa de fidelització de la targeta VIBA.

Beneficis, avantatges, descomptes: significa totes aquelles concessions i/o millores que s’apliquen a les compres dels titulars quan aquests fan ús de la targeta VIVA en el transcurs de les seves adquisicions de béns i serveis dels establiments.


1.- ACORD DE PERTINENÇA

Els presents Termes i Condicions de l'Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies descriuen la relació contractual entre Vostè i Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies.

En aquest sentit, també són part del present contracte les entitats indicades i tots els establiments i totes aquelles entitats que en un futur puguin entrar a formar part de Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies. També és part del present contracte l’Ajuntament de Barcelona, en la mesura que dona suport a aquesta iniciativa, a través de la Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats.

Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies es reserva el dret de no acceptar com a socis a les persones que no compleixin els presents Termes i Condicions o fins i tot pot denegar la continuïtat en el programa de fidelització si el seu comportament en tant que titular de la targeta VIBA no s’adequa al previst en els presents Termes i Condicions.

El programa de fidelització de la targeta VIBA no és un club de socis ni de propietaris.


2.- DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ I DE LA TARGETA VIBA

El programa de fidelització pretén oferir compensacions als seus titulars a través de les compres que realitzin en els establiments fent ús de la targeta VIBA. L’obtenció de la targeta i la pròpia targeta són totalment gratuïts.

La targeta VIBA és una targeta gratuïta, personal i intransferible de beneficis, avantatges i descomptes per als seus titulars.

La targeta VIBA només és vàlida als establiments adherits al programa de fidelització de VIBA BARCELONA de la ciutat de Barcelona. Es recomana que Vostè consulti regularment l’esmentat llistat ja que potser hi ha baixes o incorporacions d’establiments.

La sol·licitud de la targeta VIBA i el ús signifiquen l’acceptació expressa dels presents Termes i Condicions i constitueixen les normes d’utilització de l’esmentada targeta.

Els avantatges i beneficis de la targeta VIBA són:

a)     Els establiments participants ofereixen una gratificació mínima d’un 1% sobre l’import de la compra als titulars de la targeta VIBA. Aquest descompte s’acumula en forma de bonificació de cara a futures compres en el mateix establiment. Cada establiment estableix el seu propi % de gratificació que pot variar en el temps.

b)     Cada entitat sòcia estableix, a més, el seu propi sistema de beneficis, avantatges i descomptes lligat a les compres realitzades als establiments. Aquests beneficis, avantatges i descomptes s’acumulen en forma de punts a la targeta i es poden bescanviar com a descomptes o altres avantatges en qualsevol establiment membre de l’entitat sòcia.

c)     L’Ajuntament de Barcelona podrà aportar ofertes especials per als titulars de la targeta VIBA tals com promocions als museus de la ciutat, descomptes a l’accés al Zoo, als aparcaments municipals i a altres activitats i atraccions de la ciutat de Barcelona.

d)     També com a titular de la targeta, Vostè rebrà de forma puntual informació de promocions dels establiments de la ciutat, les entitats sòcies o la pròpia VIBA BARCELONA d’acord amb els gustos i preferències que Vostè hagi pogut indicar en els corresponents formularis de registre i sempre que hagi donat el seu consentiment exprés per a la recepció dels mateixos.

El descompte es genera arran de la compra que està en curs i s`aplica en futures compres del mateix establiment. El descompte s’aplica en el PVP del bé o servei que es vol adquirir no en altres conceptes.

Els punts i descomptes acumulats tenen una validesa de 3 mesos per al sector alimentari. Per a la resta de sectors (no alimentaris), tenen una validesa d'1 any.

Els punts i descomptes acumulats no es poden cedir ni bescanviar pel seu valor en metàl·lic ni pel seu valor en espècie, que no sigui l’inicialment previst en l’oferta en qüestió vigent.

En el supòsit de defunció d’un titular, tots els beneficis, avantatges, punts i descomptes acumulats no bescanviats a la data de defunció quedaran automàticament anul·lats.

La vigència de la targeta VIBA té caràcter indefinit i en tot cas, es mantindrà vigent mentre el seu titular no es doni de baixa, cursi defunció o des de VIBA BARCELONA se li retiri el dret a disposar de la mateixa per considerar que n’està fent un ús fraudulent.

Podrà ser supòsit de cancel·lació de la targeta, la finalització del programa per part de VIBA BARCELONA.

En tots els anteriors supòsits, tots els beneficis, avantatges, punts i descomptes acumulats no bescanviats a la data de la cancel·lació de la targeta quedaran automàticament anul·lats.

Si un establiment o entitat sòcia es donés de baixa del programa de fidelització, tots els beneficis, avantatges, punts i descomptes acumulats associats directament als mateixos i no bescanviats a la data de la baixa de l’establiment o de l’entitat sòcia quedaran automàticament anul·lats i no es podran bescanviar per cap altra oferta de cap altre establiment o entitat sòcia.


3.- ADHESIÓ AL PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ

Qualsevol persona física major de 18 anys podrà sol·licitar donar-se d’alta al programa de fidelització de VIBA BARCELONA i així obtenir la targeta VIBA.

Per ser titular d'una targeta de VIBA és necessari proporcionar un DNI / NIE

Es podran emetre més d'una targeta per usuari, però els beneficis sempre seran acumulats sobre un únic titular (DNI / NIE).

VIBA BARCELONA o bé els establiments es reserven el dret de fer les degudes comprovacions, incloent la sol·licitud de l’aportació de document acreditatiu de l’edat, en el moment de processar l’alta al programa.

Igualment, VIBA BARCELONA i els establiments es reserven el dret de comprovar la identitat del titular en qualsevol situació relacionada amb l’ús de la targeta VIBA (realització de compres, devolucions, acumular punts, bescanviar-los, gaudi de promocions, beneficies, ...). Així en aquests supòsits es podrà sol·licitar document acreditatiu de la identitat. La negativa a mostrar-lo comportarà l’anul·lació de l’operació en curs; la no aportació comportarà deixar en suspens l’operació fins que dit document s’aporti.

Les persones que desitgin adherir-se al programa de fidelització ho podran fer a través de les següents vies:

a)     On line: accedint al web viba.barcelona i complimentant el formulari on line de registre, procedint a l’acceptació de la Política de Privacitat i dels presents Termes i Condicions;

b)     App Viba Barcelona: la persona interessada es pot descarregar l’App del programa de fidelització i previ registre de les seves dades personals al formulari d’alta i l’acceptació de la Política de Privacitat i dels presents Termes i Condicions, podrà accedir al programa.

c)     Presencialment: directament en els establiments adherits al programa de fidelització. La persona interessada a través dels venedors/responsables de l’establiment pot sol·licitar la seva alta al programa emplenant un formulari en suport paper i l’acceptació de la Política de Privacitat i dels presents Termes i Condicions.

d)     També presencialment: a l’entitat sòcia, o als punts d'informació habilitats a tal efecte essent el procés idèntic a l’indicat anteriorment

En finalitzar el procés de registre en les vies a) i b), automàticament es generarà una targeta virtual VIBA amb un número de targeta identificatiu que es podrà presentar amb el seu mòbil en el moment de pagar les seves compres.

En finalitzar el procés de registre en les vies b) i d), se li lliurarà una targeta física VIBA amb un número de targeta identificatiu . La targeta l’haurà de mostrar als establiments adherits cada vegada que faci una adquisició d’un producte o servei i així podrà acumular punts. Amb el codi Vostè podrà accedir a la seva àrea privada del programa de fidelització i consultar el seu compte amb el detall del saldo, dels punts acumulats, els moviments i els beneficis. Igualment, també podrà modificar les dades i contrasenya.

El registre en el programa dóna accés a una àrea personal del web del programa de fidelització https://viba.barcellona amb el que podrà consultar el seu compte amb el detall del saldo, dels punts acumulats, els moviments i els beneficis.

L'accés a l'àrea personal es realitzarà a través del següent enllaç mitjançant l'usuari i contrasenya indicats en les vies a) i b) o bé indicant el número de targeta física com a nom d'usuri i el DNI / NIE com a contrasenya.

Igualment, també podrà modificar les dades i contrasenya de accés a la plataforma a través de l'àrea personal.


4.- PÉRDUA, SUBSTITUCIÓ, RENOVACIÓ

La targeta VIBA és un document al portador. Recau en el seu titular la responsabilitat del seu ús i de la seva custòdia.

La pèrdua de la targeta i de les seves conseqüències són d’exclusiva responsabilitat del seu titular quedant totalment exempta de responsabilitat VIBA BARCELONA i els establiments adherits i entitats sòcies. És obligació del titular comunicar la seva pèrdua de forma immediata a l’establiment adherit de preferència del titular o bé a VIBA BARCELONA a través de info@viba.barcelona als efectes de donar de baixa de forma automàtica de la targeta i es pugui emetre una nova targeta en substitució de la targeta perduda.

L’ús de la targeta per part de tercers que es pugui fer durant el període en que el seu titular no ha comunicat la incidència no seran responsabilitat ni de VIBA BARCELONA ni dels establiments adherits ni de les entitats sòcies.

Les targetes físiques es poden renovar si presenten un desgast o mala conservació que dificulta l’ús de les mateixes.


5.-ÚS FRAUDULENT

Un ús fraudulent de la targeta VIBA i del programa de fidelització pot comportar la cancel·lació automàtica de la targeta i la baixa del programa, perdent el seu titular tots els drets i avantatges que ambdues comporten. La cancel·lació de la targeta i la baixa del programa no seran anunciades prèviament al seu titular. S’entén per ús fraudulent: l’incompliment dels presents Termes i Condicions, l’intent d’obtenir punts i avantatges realitzant adquisició de béns i serveis procedint a la seva devolució com a comportament reiterat, mal ús de la pàgina web, activació de diverses targetes amb falses identitats, mal comportament als establiments, robatori de productes, entre altres accions incíviques i malintencionades.


6.- DEVOLUCIÓ

En el supòsit de devolució de productes o de cancel·lació d’un servei, els descomptes o punts acumulats es deduiran o es retornaran:

Devolució total: si un titular retorna la totalitat dels productes adquirits a la seva compra, se li deduiran tots els descomptes o punts que s’haguessin pogut donar en aquella operació. D’altra banda, se li retornaran els descomptes o punts que s’haguessin pogut obtenir en aquella operació, deixant el saldo tal i com estava abans de realitzar aquella compra.

En el supòsit de serveis, caldrà revisar la situació cas per cas amb el propi establiment.

Devolució parcial: si un titular només retorna algun dels productes adquirits en la seva compra, se li deduiran els descomptes o punts que s’haguessin pogut donar en aquella operació proporcionalment a l’import del producte retornat. D’altra banda, se li retornaran els descomptes o punts que s’haguessin pogut obtenir en aquella operació proporcionalment a l’import del producte retornat, deixant el saldo tal i com estava abans de realitzar aquella compra amb aquell producte particular.


7.- ALTRES PRIVILEGIS

El titular de la targeta VIBA podrà tenir dret a altres beneficis, avantatges, descomptes per les serves circumstàncies personals (aniversari, nº de compres, campanyes del seu establiment més habitual. Aquests altres privilegis seran degudament i prèviament comunicats al titular a través dels canals habituals de comunicació: a través de correu electrònic, notificació a l'App VIBA o bé amb una avís a la seva àrea privada. La seva suspensió també serà degudament i prèviament comunicada.


8.- COMUNICACIONS

VIBA BARCELONA enviarà les comunicacions del programa de fidelització a través de l’adreça de correu electrònic que el titular hagi indicat en el moment de formalitzar la seva alta al programa a través del formulari d’obtenció de la targeta VIBA. Igualment, VIBA BARCELONA publicarà novetats i informacions d’interès a través de la pròpia pàgina web del programa de fidelització viba.barcelona i a través de la APP Viba Barcelona i en la pròpia àrea privada del titular.


9.- POLÍTICA DE PRIVACITAT

En donar-se d'alta en el programa de fidelització donarà consentiment a la política de privacitat que aplica en el tractament de dades del programa de fidelització està publicada en el següent enllaç.

Aquest consentiment es donarà de forma expressa en el formulari d'alta, llegint i acceptant la política de privacitat de la targeta VIBA.


10.- MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS I DEL PROGRAMA DE FIDELITZACIÓ

Els presents Termes i Condicions podran ser modificats per part de VIBA BARCELONA si bé es comunicarà degudament als titulars de la targeta VIBA. La versió en vigor dels Termes i Condicions sempre pot ser consultada a viba.barcelona.

Igualment, Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies es reserva el dret de modificar, suspendre o cancel·lar el programa de fidelització. En aquest supòsit els titulars seran degudament informats a través dels canals de comunicació indicats en el Terme i Condició nº8.

La modificació dels Termes i Condicions o bé la cancel·lació del programa de fidelització queda totalment dins el marc de decisió d’Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies i en qualsevol cas, la posada en pràctica d’aquestes decisions no comportarà cap tipus de compensació o indemnització als titulars ni en metàl·lic ni en espècie.


11.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies no és responsable dels errors en les dades personals facilitades i que impedeixin una bona comunicació amb el seu titular. Tampoc és responsable si les dades personals no estan actualitzades.

Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies no és responsable de les conseqüències resultat d’un mal funcionament de l’adreça de correu del titular o bé dels seus dispositius informàtics o mòbils del titular de la targeta VIBA.

Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies no pot garantir la disponibilitat i funcionament continuat del programa de fidelització, en especial, quan aquestes disrupcions es deguin al mal funcionament tècnic del sistema informàtic de tercers, de servidors, de fallades a Internet, de destrucció de dades per part de hackers. Dins del marc del RGPD, Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies comunicarà al titular de la targeta VIBA qualsevol d’aquestes incidències i aplicarà totes les mesures tècniques i organitzatives al seu abast per tal de poder mitigar-les el més aviat possible els seus efectes i conseqüències.


12.- CONCILIACIÓ

Sens perjudici de l’establert en el Termes i Condicions 5 del present document, l’Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies vetllarà per conciliar les parts afectades en qualsevol dels escenaris de controvèrsia i serà sempre l’entitat rectora en aquests supòsits.


13.- FISCALITAT

Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies comunica que alguns beneficis, avantatges, descomptes poden ser considerats incentius fiscals en aplicació de la normativa fiscal i per tant el seu beneficiari caldrà que ho tingui degudament en compte en el moment de fer la seva declaració anual de IRPF.


14.- FINANÇAMENT

La targeta VIBA no és una targeta de finançament.


15.- ENTRADA EN VIGOR

Els presents Termes i Condicions entraran en vigor en el mateix moment d’acceptar-los de forma expressa en finalitzar l’emplenament del formulari.


16.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els presents Termes i Condicions es regiran per la Legislació espanyola aplicable. Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir arran de la seva interpretació, ambdues parts renuncien de forma expressa al fur que els pogués correspondre i perquè puguin ser dirimides en exclusiva davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

Versió: 21 de desembre de 2021

Cargando...
x
X