Viba Barcelona

PolÝtica de Privacitat per l'alta al programa de fidelitzaciˇ i obtenciˇ de la Targeta Viba

 

Responsable: Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies. C/ Huelva, 111-115, Local - Barcelona; CIF: G62150404; hola@viba.barcelona

Legitimació: adhesió al programa de fidelització VIBA BARCELONA mitjançant l’acceptació expressa de Termes i Condicions del programa de fidelització i de Política de Privacitat.

Categoria del subjectes: majors d’edat que desitgen registrar-se al programa de fidelització de VIBA.

Cessions i transferències internacionals: no es portaran a terme cessions a tercers ni les dades són sotmeses a transferències internacionals.

Origen de les dades: Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies només tractarà les dades que Vostè faciliti a través del formulari OBTENCIÓ DE LA TARGETA VIBA.

 

Normativa aplicable: el tractament de dades per part d’Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies es portarà a terme d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques en el relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i d’acord amb la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) (en aquells articles que no contradiguin el RGPD).

Dades personals que es tracten: Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies tractarà les dades personals de Vostè que Vostè facilita a través del formulari de registre OBTENCIÓ DE LA TARGETA VIBA. Els camps del formulari assenyalats amb un (*) corresponen a informació que és rellevant als efectes de formalitzar la relació d’adhesió al programa de fidelització i per tant cal que aquests camps siguin obligatòriament emplenats amb les dades sol·licitades. Si Vostè no facilita la dita informació, no es podrà formalitzar l’obtenció de la targeta.

Camps de les dades: Les dades facilitades per Vostè a través del formulari són dades de contacte: adreça de correu electrònic, nom i cognoms, telèfon, adreça postal, codi postal; identificatives: NIF/CIF/NIE, contrasenya; circumstàncies personals: data de naixement, gènere; altres: barri on acostuma a comprar.

Finalitat del tractament: les seves dades personals seran tractades per Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies amb la finalitat de gestionar la seva participació al programa de fidelització de la targeta VIBA. Amb aquest tractament es podrà mantenir actualitzat el seu còmput personal d’avantatges i descomptes que obtingui a partir de les compres que realitzi fent ús de la targeta VIBA i que Vostè pot consultar sempre que ho vulgui accedint a la seva àrea privada.

A partir de l’ús de la targeta VIBA es portarà a terme una analítica de les seves compres i s’aplicaran tècniques de segmentació i d’obtenció de perfils d’usuaris per tal d’adequar els enviaments de comunicacions segons cada perfil.

Quins drets es poden exercir: Accés: Vostè té dret a que Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies li confirmi si està tractant o no les seves dades i en el seu cas, sol·licitar l’accés a les mateixes, així com també a la informació sobre el tractament (finalitats, categories de les dades tractades, destinataris). Rectificació: Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes o inexactes. Supressió -oblit-: Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals dels sistemes i processos de tractament d’Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies quan aquestes dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides. Oposició: Vostè es pot oposar en qualsevol moment a que les seves dades siguin tractades, incloent l’oposició per a l’elaboració de perfils. Limitació: Vostè té dret a sol·licitar que es limiti el tractament de dades, per exemple, mentre es resolen aclariments sol·licitats per Vostè en relació al tractament de dades. Portabilitat: Vostè té dret a exercir el dret de portabilitat de les dades i per tant a rebre les seves dades personals en un format d’ús comú i lectura mecànica i trametre’ls a un altre responsable de la seva elecció, sense que existeixi cap impediment per part d’Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies.

Com s’han d’exercir aquests drets: per poder exercir els anteriors drets Vostè s’haurà de dirigir de forma totalment gratuïta a Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies, C/ Huelva, 111-115, Local - Barcelona. o bé a través de missatge de correu electrònic a l’adreça: hola@viba.barcelona indicant el dret que desitja exercir i presentant acreditació de la seva identitat.

Encarregats de tractament: les dades personals només seran tractades per Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies. Per al degut compliment de la finalitat del tractament, Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies comunicarà les dades personals a les empreses: DOMMIA DESIGN STUDIO, S.L. (B—66.445.081) i SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, S.L. (B-61.950.127), en tant que proveïdores dels serveis de disseny, manteniment de pàgina web, analítica de dades i gestió del programa de fidelització contractades per Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies.

Comunicacions comercials per mitjans electrònics: Si vostè vol rebre comunicacions de Viba Barcelona a través de la seva adreça de correu electrònic, caldrà que ho indiqui activant la casella amb la que se li demana aquest consentiment.

Si vostè vol rebre notificacions de Viba Barcelona al seu dispositiu mòbil, caldrà que ho indiqui activant la casella amb la que se li demana aquest consentiment.

En el supòsit que un cop donat e/els consentiment/s, Vostè no desitgés rebre aquest tipus d’informació comercial i publicitat haurà d'accedir al seu perfil personal a través de la web viba.barcelona o bé a través de l'App Viba Barcelona on podrà modificar les seves preferències, o bé comunicar-ho de forma expressa mitjançant carta a Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies, carrer C/ Huelva, 111-115, Local - Barcelona. o bé a través de missatge de correu electrònic a l’adreça: hola@viba.barcelona amb la referència RGPD VIBA BARCELONA i indicant el dret que desitja exercir i presentant acreditació de la seva identitat.

Temps de tractament i conservació de les dades personals: les seves dades personals seran tractades per Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies durant tot el període de temps en que estigui vigent el seu registre en el programa de fidelització. Cursant una petició seva de baixa, Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies suspendrà el tractament de les seves dades personals. Les dades personals es conservaran bloquejades mentre estiguin vigents obligacions legals. Vençudes aquestes, seran esborrades dels sistemes de tractament de VIBA BARCELONA.

Delegat de Protecció de Dades: Vostè pot posar-se en contacte amb Delegat de Protecció de Dades d’Associaciˇ Comerciants C/ CantÓbria - Pont del Treball i Rodalies a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@viba.barcelona.

Autoritat competent: l’Autoritat Competent en protecció de dades és AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, calle Jorge Juan, 6, Madrid, 28001.

 

Versió: 21 de desembre 2021

Carregant...
x
X