Viba Barcelona

Política de Privacitat


I. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE Sant Martí Eix Comercial I LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable: Associació Comerciants C/ Cantàbria - Pont del Treball i Rodalies. (Sant Martí Eix Comercial)

Adreça: C/ Huelva, 111-115, Local - Barcelona.

CIF: G62150404.

Correu electrònic: hola@viba.barcelona.

Categoria del subjectes: majors de 18 anys que desitgen donar-se d’alta al programa de fidelització per ser titulars de la targeta VIBA i/o desitgen rebre la Newsletter de Viba Barcelona i/o desitgen realitzar consultes al servei d'atenció a l'usuari o consumidor (atenció al consumidor d'ara endavant).

Finalitat: gestió de l’alta al programa de fidelització i de la targeta VIBA; enviament de la Newsletter als usuaris que ho sol·liciten; servei d'atenció al consumidor.

Legitimació: Alta al programa de la targeta VIBA mitjançant formulari i acceptació expressa de les condicions de Política de Privacitat i Termes i Condicions del programa de fidelització; subscripció a la Newsletter de VIBA BARCELONA mitjançant formulari i acceptació expressa de les condicions de Política de Privacitat; atendre la consulta que ens presenti un usuari / consumidor en particular sobre el programa de fidelització i l´ús de la targeta VIBA.

Cessions i transferències internacionals: no es portaran a terme cessions a tercers ni les dades són sotmeses a transferències internacionals.

Drets: Vostè pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió -oblit-, portabilitat, oposició i limitació del tractament davant del Responsable del Tractament.

Origen de les dades: Sant Martí Eix Comercial només tractarà les dades que Vostè faciliti a través del formulari del formulari OBTENCIÓ DE LA TARGETA VIBA, SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER o bé proporcionades per l'usuari / consumidor a través del servei d'atenció al consumidor.

II. INFORMACIÓ ESPECÍFICA


1.- Presentació:

A continuació, Sant Martí Eix Comercial descriu en detall la seva Política de Privacitat en relació al tractament de dades de caràcter personals obtingudes de Vostè (on line o en persona) en el marc del programa de fidelització VIBA BARCELONA de l’Sant Martí Eix Comercial.

Les dades personals de Vostè només s’utilitzaran per activitats pròpies del programa de fidelització tals com la gestió de la seva titularitat de la targeta VIBA, rebre la Newsletter, atendre consultes sobre el programa i ús de la targeta VIBA i altres activitats que li seran degudament informades quan siguin d’aplicació i per a les quals Sant Martí Eix Comercial li sol·licitarà prèviament el seu consentiment exprés. En qualsevol cas, però, la Política de Privacitat per aquelles noves finalitats es regirà en caràcter general per les condicions que s’estipulen tot seguit.

Vostè sempre podrà consultar la present Política de Privacitat que la trobarà publicada al web https://viba.barcelona (viba.barcelona, d'ara endavant).

La present Política de Privacitat serà d’aplicació a partir del moment en que Vostè faciliti dades personals a través dels formularis de viba.barcelona, a través de l’App Viba del seu dispositiu mòbil i als establiments adherits al programa VIBA BARCELONA, al punt d’atenció al consumidor, a les entitats sòcies o als punts d'informació habilitats per la distribució de targetes VIBA.


2.- Responsable del tractament:

Sant Martí Eix Comercial és la Responsable del Tractament de Dades Personals del programa de fidelització VIBA BARCELONA que fent ús de la targeta VIBA permet als consumidors que es donin d’alta al programa i puguin fruir d’avantatges i descomptes a les seves compres.

Dades de contacte:

Adreça: C/ Huelva, 111-115, Local - Barcelona.

CIF: G62150404.

Correu electrònic: hola@viba.barcelona.

Sant Martí Eix Comercial està constituïda per associacions de comerços i mercats de la ciutat de Barcelona i també per establiments adherits.


3.- Com porta a terme el tractament de dades 
VIBA BARCELONA.


 3.a) Normativa aplicable

El tractament de dades per part d’Sant Martí Eix Comercial es porta a terme d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, pel que fa a la protecció de les persones físiques en el relatiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i d’acord amb la Llei Orgànica, 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) (en aquells articles que no contradiguin el RGPD).


3.b) Finalitats del tractament i legitimació per al tractament

 • FINALITATS:

Segons quin sigui el formulari que empleni o el canal de comunicació, les seves dades seran utilitzades per a finalitats ben diferenciades.

Finalitat

Tractament

Alta al programa de fidelització i obtenció targeta VIBA

 

Les seves dades personals seran tractades per Sant Martí Eix Comercial amb la finalitat de gestionar i mantenir activa la seva alta al programa de fidelització de la targeta VIBA.

En aquesta finalitat, amb el tractament de les seves dades personals, es podrà mantenir actualitzat el seu còmput personals d’avantatges i descomptes que obtingui a partir de les compres que realitzi fent ús de la targeta VIBA i que Vostè podrà consultar sempre que ho vulgui accedint a la seva àrea privada.

Si vostè ha activat les caselles de rebre informacions comercials a la seva adreça de correu electrònic i/o notificacions al seu dispositiu mòbil, a partir de l’ús de la targeta VIBA es portarà a terme una analítica de les seves compres i s’aplicaran tècniques de segmentació i d’obtenció de perfils d’usuaris per tal d’adequar els enviaments de comunicacions segons cada perfil.

Donat que des de la seva àrea personal, Vostè podrà modificar/actualitzar les seves dades personals i també gestionar les preferències d’enviaments de e-mails/notificacions/actualitzacions, Vostè és responsable de la informació del seu compte personal i VIBA BARCELONA no es pot responsabilitzar dels errors que hi pugui haver en aquestes dades.

Subscripció a la Newsletter

Les seves dades personals seran tractades per Sant Martí Eix Comercial amb la finalitat exclusiva de procedir a l’enviament de la Newsletter.

Atenció al consumidor

El tractament de dades és necessari per poder atendre la consulta que ens presenti un consumidor en particular.

 • LEGITIMACIÓ: per a cada una de les finalitats de tractament la base legal és diferent.

Finalitat

Legitimació

Alta al programa de fidelització i obtenció targeta VIBA

 

El tractament de les seves dades personals és necessari per tal de poder mantenir activa la seva alta al programa de fidelització. Les dades les ha facilitat Vostè voluntàriament a través del formulari previst per aquesta finalitat.

El tractament de les seves dades personals és necessari per tal de poder gestionar a favor seu els avantatges compresos en el programa de fidelització i que es generen amb l’ús de la targeta VIBA, als quals Vostè si ha adherit mitjançant l’acceptació del Termes i Condicions del Programa de VIBA BARCELONA en el moment de formalització del formulari d’alta al programa i obtenció de la targeta.

Les seves dades personals podran ser analitzades i estudiades segons s’indica en en el quadre anterior, en tant que vostè desitja rebre comunicacions i/o notificacions segons el seu perfil d’usuari a la seva adreça de correu electrònic i/o dispositiu mòbil i ho ha indicat expressament en les caselles pertinents del formulari d’alta. Donat que disposem del seu consentiment, tractarem les seves dades personals amb aquesta finalitat.

Subscripció a la Newsletter

El tractament de dades -adreça de correu electrònic- és necessari per tal de poder fer l’enviament de la Newsletter i complir amb el mandat que Vostè ens ha donat fent-nos arribar formulari de subscripció a la Newsletter amb les seves dades personals i acceptant la Política de Privacitat.

Atenció al consumidor

El tractament de dades és necessari per poder atendre la consulta que ens presenti un consumidor en particular.

Si la consulta és sobre la targeta VIBA, la legitimació són els Termes i Condicions del programa de fidelització.

Si la consulta té a veure amb alguna incidència la legitimació són els Termes i Condicions i les obligacions legals que en derivin.

3.c) Quines dades personals es tracten

Finalitat

Tractament de les dades

Dades tractades

Alta al programa de fidelització i obtenció targeta VIBA

Sant Martí Eix Comercial tractarà les dades personals de Vostè que Vostè facilita a través del formulari de registre OBTENCIÓ DE LA TARGETA VIBA ja sigui en el seu format on-line o bé en el format paper.

Els camps del formulari assenyalats amb un (*) corresponen a informació que es rellevant als efectes de formalitzar la relació contractual amb Vostè i per tant cal que aquests camps siguin obligatòriament emplenats amb les dades sol·licitades.

Si Vostè no facilita la dita informació, no es podrà formalitzar l’obtenció de la targeta.

 • De Contacte: adreça correu electrònic, nom i cognoms, telèfon, adreça postal, codi postal.
 • Identificatives: NIF/CIF/NIE, contrasenya.
 • Circumstàncies personals: data de naixement, gènere, llengua.
 • Altres: barri on acostuma a comprar.

Subscripció a la Newsletter

Sant Martí Eix Comercial tractarà les dades personals de Vostè que facilita a través del formulari de registre SUBSCRIU-TE A LA NEWSLETTER.

Els camps del formulari són els mínims per poder procedir a l’enviament de la Newsletter. En cas contrari, no es podrà formalitzar l’alta a la subscripció.

 • De Contacte: adreça de correu electrònic, nom i cognoms.

Atenció al consumidor

Sant Martí Eix Comercial tractarà les dades personals que Vostè voluntàriament faciliti quan contacti amb aquesta entitat.

Vostè s’ha de limitar a facilitar la informació necessària per a formalitzar la seva consulta.

 • De contacte: adreça de correu electrònic, nom i cognoms, telèfon de contacte.
 • Altres: segons circumstàncies particulars de la consulta.

3.d) Quins drets es poden exercir?

Tant en el supòsit de dades personals tractades per gestionar la seva subscripció a la Newsletter como en el supòsit de dades personals tractades per gestionar la seva participació al programa de fidelització els drets que vostè pot exercir són tots els previstos en el RGPD:

DRET

QUÈ EM PERMET AQUEST DRET

Accés

Vostè té dret a que Sant Martí Eix Comercial li confirmi si està tractant o no les seves dades i en el seu cas, sol·licitar l’accés a les mateixes, així com també a la informació sobre el tractament (finalitats, categories de les dades tractades, destinataris).

Rectificació

Vostè té dret a sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes o inexactes.

Supressió -oblit-

Vostè té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals dels sistemes i processos de tractament d’ASSOCIACIÓ FIDELITZA quan aquestes dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

Oposició

Vostè es pot oposar en qualsevol moment a que les seves dades siguin tractades, incloent l’oposició per a l’elaboració de perfils.

Limitació

Vostè té dret a sol·licitar que es limiti el tractament de dades, per exemple, mentre es resolen aclariments sol·licitats per Vostè en relació al tractament de dades.

Portabilitat

Vostè té dret a exercir el dret de portabilitat de les dades i per tant a rebre les seves dades personals en un format d’ús comú i lectura mecànica i trametre’ls a un altre responsable de la seva elecció, sense que existeixi cap impediment per part d’Sant Martí Eix Comercial.

3.e) Què cal fer si Vostè vol exercir algun d’aquests drets

Per poder exercir els anteriors drets Vostè s’haurà de dirigir de forma totalment gratuïta a Sant Martí Eix Comercial, carrer Ferlandina, 25, Barcelona, o bé a través de missatge de correu electrònic a l’adreça: hola@viba.barcelona. Tan si ho fa a través de correu postal com a través de missatge de correu electrònic ens haurà d’indicar el dret que desitja exercir i presentar acreditació fefaent de la seva identitat. Rebuda la seva petició d’exercici de drets, Sant Martí Eix Comercial procedirà en la major brevetat possible per tal de poder atendre’l degudament i segons el previst en el RGPD.


3.f) Encarregats de tractament

Per tal que VIBA BARCELONA pugui portar a terme i mantenir el funcionament del programa de fidelització, VIBA BARCELONA ha contractat els serveis de tercers, que en el marc del RGPD són ENCARREGATS DE TRACTAMENT i executaran els seus serveis per al degut compliment de la finalitat del tractament de dades. Les seves dades personals no seran cedides a altres tercers.

Encarregat de tractament

Prestació de serveis

DOMMIA DESIGN STUDIO, S.L.

Carrer Lepant, 326, entresol, despatx 2

08025, Barcelona

CIF: B-66.445.081

Telèfon: 93 624 14 55

Disseny i manteniment de la pàgina web viba.barcelona, així com analítica de dades.

SERVEIS D’INTERNET JAVAJAN, S.L.

Plaça Pla dels Álbers, 16

08560, Manlleu

CIF: B-61.950.127

Telèfon: 902 198 366

Gestió del programa de fidelització, incloent el tractament de dades personals en el transcurs de l’ús de la targeta VIBA, intranet de comerciant així com el disseny i manteniment de l'App Viba Barcelona.

També seran encarregats de tractament els establiments adherits al programa de fidelització que s’encarregaran de recollir les seves dades personals a través dels formularis en paper en cas que Vostè es doni alta presencialment en un establiment i sempre que Vostè realitzi compres fent ús de la targeta VIBA introduiran al programa de fidelització les dades relatives a aquella compra associades a les seves dades personals.

També seran encarregats de tractament les associacions sòcies de VIBA BARCELONA i punts habilitats per VIBA BARCELONA si vostè es dona d’altra fent ús del formulari en paper que tindrà a la seva disposició en aquestes ubicacions.


3.g) Transferències internacionals

Les seves dades personals no seran objecte de transferències internacionals, és a dir, no seran tractades ni cedides per/a tercers que es trobin ubicats fora del territori de la Unió Europea o bé no formin part de l’Espai Econòmic Europeu (EEE).


3.f) Comunicacions comercials per mitjans electrònics

Vostè podrà autoritzar-nos a que li fem arribar comunicacions comercials per mitjans electrònics quan formalitzi la seva subscripció a la Newsletter o bé quan es doni d’alta al programa de fidelització per poder ser titular de la targeta VIBA i fruir dels seus avantatges.

És a dir, en el formulari de registre previst per a cada cas, Vostè ens podrà indicar de forma voluntària si desitja o no rebre informacions i/o comunicacions complementàries a través de la seva adreça e-mail i/o del seu dispositiu mòbil. En el cas, del formulari d’alta al programa de fidelització, si vostè activa dites caselles, les informacions i/o comunicacions complementàries que rebi seran remeses segons el perfil d’usuari que s’obtingui a partir de l’analítica del seu ús de la targeta VIBA.

Formulari

Autoritzacions

Formulari d’obtenció de la targeta VIBA

 • Si vostè vol rebre comunicacions de Viba Barcelona a través de la seva adreça de correu electrònic, caldrà que ho indiqui activant la casella amb la que se li demana aquest consentiment.
 • Si vostè vol rebre notificacions de Viba Barcelona al seu dispositiu mòbil, caldrà que ho indiqui activant la casella amb la que se li demana aquest consentiment.
 • En el supòsit que un cop donat e/els consentiment/s, Vostè no desitgés rebre aquest tipus d’informació comercial i publicitat haurà d'accedir al seu perfil personal a través de la web viba.barcelona o bé a través de l'App Viba Barcelona on podrà modificar les seves preferències, o bé comunicar-ho de forma expressa mitjançant carta a Sant Martí Eix Comercial, carrer Ferlandina, 25, Barcelona, 08001 o bé a través de missatge de correu electrònic a l’adreça: hola@viba.barcelona amb la referència RGPD VIBA BARCELONA i indicant el dret que desitja exercir i presentant acreditació de la seva identitat.

Formulari de subscripció a la Newsletter

 • Vostè haurà d’activar la casella mitjançant la qual accepta de forma expressa que les seves dades -adreça de correu electrònic- puguin ser utilitzades per fer-li arribar comunicacions de Viba Barcelona.
 • Aquestes comunicacions contindran informació sobre activitats, productes i ofertes del programa de fidelització.
 • En el supòsit que un cop donat el consentiment, Vostè no desitgés rebre aquest tipus d’informació comercial i publicitat haurà de comunicar de forma expressa mitjançant carta a Sant Martí Eix Comercial, carrer Ferlandina, 25, Barcelona, 08001 o bé a través de missatge de correu electrònic a l’adreça: hola@viba.barcelona amb la referència RGPD VIBA BARCELONA i indicant el dret que desitja exercir i presentant acreditació de la seva identitat.

3.g) Durant quan temps tractament les seves dades personals i durant quan temps les conservem?

VIBA BARCELONA tractarà amb caràcter general les seves dades sempre que estigui vigent el consentiment atorgat per Vostè. De forma específica li informe que:

Tractament

Temps de tractament i conservació

Si vostè està donat d’alta al programa de fidelització i es titular de la targeta VIBA

Les seves dades personals seran tractades per Sant Martí Eix Comercial durant tot el període de temps en que estigui vigent el seu registre en el programa de fidelització i sigui titular d’una targeta VIBA.

Cursant una petició seva de baixa, Sant Martí Eix Comercial suspendrà el tractament de les seves dades personals. En aquest supòsit caldrà procedir segons l’establert en l’Apartat 3.e) de la present Política de Privacitat.

Si existeixen obligacions legals derivades d’aquest tractament, les seves personals romandran bloquejades fins que aquestes obligacions prescriguin. A partir d’aquí, les seves dades personals serà degudament esborrades dels sistemes de tractament d’Sant Martí Eix Comercial.

Si vostè està subscrit a la Newsletter

L’Sant Martí Eix Comercial tractarà les seves dades personals -adreça de correu- durant tot el període de temps que vostè desitgi rebre la Newsletter i per tant sigui vigent el seu consentiment.

Cursant una petició seva de baixa de la subscripció, ASSOCIACIÓ FIDELITZA suspendrà el tractament de la seva dada personal. En aquest supòsit caldrà procedir segons l’establert en l’Apartat 3.e) de la present Política de Privacitat.

Si existeixen obligacions legals derivades d’aquest tractament, la dada personal romandrà bloquejada fins que aquestes obligacions prescriguin. A partir d’aquí, la seva dada personal serà degudament esborrada dels sistemes de tractament d’Sant Martí Eix Comercial.

Si vostè ha fet una consulta com a consumidor

Es tractaran les seves dades personals relacionades amb una consulta durant el temps necessari per poder atendre degudament la consulta.

Si existeixen obligacions legals derivades d’aquest tractament, les seves personals romandran bloquejades fins que aquestes obligacions prescriguin. A partir d’aquí, les seves dades personals serà degudament esborrades dels sistemes de tractament d’Sant Martí Eix Comercial.

3.h) Atenció de consultes i transparència

Qualsevol consulta relacionada amb el tractament de dades que porta a terme Sant Martí Eix Comercial en el marc del seu programa de fidelització i de la gestió de la targeta VIBA pot ser dirigida a:

Sant Martí Eix Comercial.

C/ Huelva, 111-115, Local - Barcelona

Correu electrònic: hola@viba.barcelona.

D’altra banda, en compliment del principi de transparència i d’una pro activitat en protecció de dades personals, Sant Martí Eix Comercial ha designat un Delegat de Protecció de Dades al que vostè pot dirigir-se a través de la següent adreça de correu electrònic: dpd@viba.barcelona.


3.i) Controvèrsies i reclamacions

En qualsevol moment i quan ho consideri convenient pot dirigir-se a l’autoritat competent en matèria de protecció de dades per tal que dirimeixi una controvèrsia o bé pugui presentar una reclamació:

Autoritat competent: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, calle Jorge Juan, 6, Madrid, 28001, https://www.agpd.es

3.j) Modificacions en la present Política de Privacitat

Les previsions de la present Política de Privacitat poden ser modificades per Sant Martí Eix Comercial sempre que aquesta ho consideri necessari per al bon fi del programa de fidelització. Amb caràcter general es tractarà d’actualitzacions o canvis que seran degudament informats a través de la pàgina web viba.barcelona o través de notificacions si Vostè té instal·lada la APP Viba Barcelona. En el supòsit que els ajustaments en la present Política de Privacitat puguin tenir un impacte més gran pels drets i la privacitat de Vostè, Sant Martí Eix Comercial, informarà a tots els seus usuaris sobre aquests ajustaments a fi i efecte de que puguin valorar la seves implicacions i en tot cas, revisar la vigència del seu consentiment.

De tota manera i sense perjudici de l’anterior li recomanem que revisi regularment la present Política de Privacitat, la qual Vostè pot accedir-hi fàcilment des la web https://viba.barcelona/cat/politica-privacitat o a través de la App Viba Barcelona.


3.k) Política de Cookies

El tractament de dades personals dins del marc del programa de fidelització a través de la seva interacció a través del web viba.barcelona i de l’App Viba Barcelona, està associat a l’ús de Cookies. Li recomanem que revisi igualment la nostra Política de Cookies.

Versió: 21 de desembre de  2021

Carregant...
x
X