Viba Barcelona

Bases del Sorteig

1. Bases de la promoció

Associació Fidelitza Barcelona, d'ara endavant Fidelitza, amb CIF nº G-67255075, amb domicili social a c/ Ferlandina, 25, Barcelona, 08001, i inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, duu a terme un concurs en el qual pot participar qualsevol persona titular de la targeta Viba Barcelona que compri en els comerços adherits a Viba Barcelona i que es desenvoluparà d'acord amb el que estableixen les presents bases.

2. Durada i àmbit d'aplicació

La present promoció es realitzarà de l'1 al 30 de novembre de el 2019.

Podran participar-hi, les persones físiques, majors de 18 anys, titulars de la targeta Viba Barcelona, ​​que comprin qualsevol producte o servei, durant tot el mes de novembre de 2019, en els comerços i serveis anteriorment esmentats.

3. Requisits i mecànica de participació

1. La persona usuària participarà en aquest concurs a través de la compra mínima de 20 € en un mateix establiment adherit a Viba Barcelona.

2. Aquestes compres s'han de realitzar dins del període de l'1 al 30 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

3. Podran participar totes les persones que no estiguin incurses en cap de les causes d'exclusió previstes en l'epígraf 7.

4. Sorteig i premis

Es realitzarà un sorteig, de 3 vals de compra, un per valor de 300 € i dos per valor de 150 €, cadascun.

La persona guanyadora de cada val serà elegit en un sorteig que es realitzarà a través d'una aplicació informàtica, que seleccionarà el seu nom de forma aleatòria.

El sorteig es realitzarà el 5 de desembre de 2019.

Els premis són personals i intransferibles. El premi es recollirà en la seu de Fidelitza dins dels 15  dies següents a la realització del sorteig.

Per recollir el premi, els guanyadors hauran d'acreditar-facilitant el seu document nacional d'identitat original o document anàleg.

Els vals es lliuraran en format de targeta electrònica amb el saldo corresponent precarregat. La seva validesa serà de 3 mesos des de la data del sorteig.

Si transcorregut el termini indicat per reclamar el premi, el guanyador no ha exercit el seu dret amb Fidelitza, el premi quedarà desert.

Les persones guanyadores consenten que el seu nom i cognoms apareguin publicats per Viba Barcelona als mitjans que estimi oportú, amb motiu d'aquest concurs.

5. Comunicació de la persona guanyadora

A cada persona guanyadora se li comunicarà el seu premi mitjançant Correu electrònic i via telefònica, en funció de les dades facilitads en el registre a Viba Barcelona.

Viba Barcelona publicarà una Notícia comunicant els noms de les persones guanyadores a la seva web i xarxes socials.

6. Contacte

Per consulta de qualsevol assumpte relatiu al sorteig, els usuaris podran contactar a través del correu electrònic hola@viba.barcelona.

7. Condicions de caràcter general

Fidelitza, es reserva el dret de no admetre o excloure les persones participants o guanyadores de la present promoció, que hagin facilitat dades falses, errònies, inexactes o que incompleixin l'establert en les presents bases, i queda eximit de qualsevol responsabilitat en el cas que aquests errors o falsedats impedeixin la identificació de les persones guanyadores del premi.

Fidelitza no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament general de la present promoció o que succeeixin durant el temps establert per al gaudi del premi.

Fidelitza es reserva el dret de donar de baixa a aquelles persones que estiguin fent un mal ús de la promoció, o que realitzin actes fraudulents o que perjudiquin a altres persones participants.

En cas que Fidelitza o qualsevol organització que estigui lligada professionalment a aquesta promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un / una participant estigui impedint el normal desenvolupament de la promoció alterant il·legalment els seus registres mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o duent a terme qualssevol actes fraudulents que contravinguin la transparència de la mateixa, es reserva el dret de donar de baixa de forma automàtica, a tots aquelles persones participants que s'hagin beneficiat de manera directa o indirecta, d'aquest tipus d'actuacions fraudulentes, podent a més exercir totes les accions civils o penals que puguin correspondre.

8. Acceptació de les bases

La simple participació en el sorteig implica l'acceptació de les presents bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes, implicarà l'exclusió de la persona participant i com a conseqüència d'això, Fidelitza quedarà alliberada de qualsevol obligació amb aquesta persona.

9. Repercussió fiscal

Els Premis de la present promoció estaran subjectes a la normativa vigent en matèria de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i de conformitat amb esta, s'informa als participants en la present promoció que els premis concedits no concorren en cap despesa ni retenció.

Carregant...
x
X